Opće informacije

Laboratorij je osnovan 1963. godine te od tada pokreće razvojne i istraživačke projekte. Unutar ovog opsega poslovanja Dalekovod Laboratorij je neovisna organizacijska jedinica pod nadzorom neovisnih vanjskih revizorskih institucija. Osoblje Dalekovod Laboratorija osposobljeno je u skladu sa zahtijevanim normama. 
 
Ispitivanja:
- Vizualna, mehanička, električna i dimenzionalna ispitivanja ovjesne i spojne opreme za dalekovode, transformatorske stanice i ostala elektroenergetska postrojenja, te ispitivanja njihova starenja 
- Kemijska, magnetska i ostala ispitivanja kvalitete i debljine pocinčanja
- Ispitivanja mehaničkih svojstava i tvrdoće metalnih materijala
- Mehanička ispitivanja stupova i ostalih metalnih konstrukcija
- Mjerenje deformacija proizvoda i konstrukcija tenzometrijskom metodom
- Mehanička i električna ispitivanja opreme za željeznicu
- Ispitivanja tvrdoće gume, vijaka i matica, kemijskog sastava crnih i obojenih metala, kvalitete zavara ultrazvučnom, magnetnom i penetrantskom metodom
- Mjerenje vibracija i ispitivanje prigušnih naprava
- Mjerenje i proračun niskofrekvencijskih električnih i magnetskih polja, visokofrekvencijskih elektromagnetskih polja
- Kontrola tehnoloških procesa zavarivanja i lijevanja
- Ispitivanje, kontrola i punjenje vatrogasnih aparata
- Ispitivanje nateznih dizalica, tlačne čvrstoće betona, jačine buke, rasvjete
- Ispitivanje i pregled radnog okoliša, strojeva i uređaja
 
Pored akreditacije HAA, Dalekovod Laboratorij je, sukladno normama i pravilnicima HRN EN ISO/IEC 17025, HRN EN 45004, HRN EN 45011, HRN EN 45012 te pravilniku o posebnim uvjetima postavljanja i uporabe radijskih postaja NN 45/12 i Pravilniku o zaštiti od elektromagnetskih polja NN 146/14 ishodio rješenje za mjerenje visokofrekvencijskih elektromagnetskih polja u frekvencijskom području od 75 MHz do 2.5 GHz i proračun visokofrekvencijskih elektromagnetskih polja u frekvencijskom području od 100 kHz do 300 GHz
 
Ispitivanja, pregledi, osposobljavanja i usluge u području zdravlja i sigurnosti na radu:

Dalekovod Laboratorij obavlja i ispitivanje i pregled radnog okoliša, razine i kvalitete osvijetljenosti, mjerenje razine buke, oktavna analiza, relativne vlažnosti zraka, brzine strujanja zraka, temperature zraka u radnom okolišu, koncentracije fizikalnih i kemijskih štetnosti, ispitivanje i pregled strojeva i uređaja i ispitivanje ispravnosti zaštite od indirektnog dodira
 
Osposobljavanje zaposlenika:

Osposobljavanje zaposlenika za rad na siguran način i provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom. 
Ostale usluge uključuju izradu općih akata - pravilnika zaštite na radu i zaštite od požara, izradu planova uređenja gradilišta i prijava nadležnoj inspekciji rada te uputa za specifične radne postupke, interni nadzor u području zdravlja i sigurnosti, vođenje propisanih evidencija, poslove vezane uz ozljede na radu, pružanje stručnih mišljenja i savjetovanje.

Dalekovod Laboratorij ima stručne i iskusne djelatnike koji se stalno usavršavaju u svom dugogodišnjem radu te pružaju stručna rješenja iz gore navedenih područja.

Dalekovod Laboratorij pruža i usluge savjetovanja iz područja sustava upravljanja kao što su: sustav upravljanja kvalitetom sukladno normi HRN EN ISO 9001; sustav upravljanja zaštitom okoliša sukladno normi HRN EN ISO 14001; osposobljavanje ispitnih laboratorija sukladno normi HRN EN ISO/I EC 17025.
vrh stranice